Альтернативна (невійськова) служба

 

Проходження альтернативної (невійськової) служби регулюється Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 №1975-XII (зі змінами) та «Положенням про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066 (зі змінами).

На підставі цих нормативних актів:

Громадяни України мають право на альтернативну службу, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням і якщо вони належать до діючих відповідно до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Перелік таких релігійних організацій
затверджується Кабінетом Міністрів України. Цим правом користуються громадяни, які належать до зазначених релігійних організацій, що діють як із зареєстрованим статутом, так без його реєстрації.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть бути встановлені окремі обмеження цього права із зазначенням строку їх дії.

На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідне рішення місцевою держадміністрацією.

Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадянин після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу особисто подає письмову заяву до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації за місцем проживання. Початок проведення призову громадян на строкову військову службу встановлюється на підставі Указу Президента України.

Заява про направлення на альтернативну службу подається у довільній формі із зазначенням мотивів неможливості проходження строкової військової служби та підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина. До заяви додаються документи, що підтверджують істинність його релігійних переконань, копія
документа про освіту, довідка про склад сім'ї та довідка з місця роботи або навчання.

Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях що перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов’язана із соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Види діяльності, якими можуть займатися громадяни, які проходять альтернативну службу, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, всього - 27 місяців. Для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для осіб, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, всього – 20 місяців.

Час перебування громадянина на альтернативній службі зараховується до його страхового стажу.

Трудові відносини між громадянином, який проходить альтернативну службу, та підприємством, установою, організацією здійснюються на підставі письмового строкового трудового договору і регулюються законодавством про працю з урахуванням відповідних положень Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу.

Під час проходження альтернативної служби громадянинові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів. За перший рік альтернативної служби відпустка надається після відпрацьованих 11 календарних місяців.

Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має права ухилятися від проходження альтернативної служби.

Альтернативна служба припиняється у разі закінчення строку її проходження або достроково за рішенням місцевої держадміністрації.

Місцева держадміністрація визначає день закінчення проходження альтернативної службу, враховуючи використання громадянином робочого часу протягом усього періоду служби.

До строку альтернативної служби не зараховуються відпустка з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, відпустка у зв'язку з навчанням у середніх або вищих закладах освіти з вечірньою або заочною формою навчання, час перебування під адміністративним арештом, прогулів та скорочення тривалості робочого часу. При цьому строк альтернативної служби продовжується на невідпрацьований час.

У місті працює міська комісія сприяння організації проходження альтернативної (невійськової) служби Слов’янської міської ради під керівництвом заступника міського голови Воропаєва В. М..

Надання методичної і консультативної допомоги здійснюється щодня, безкоштовно відділом з питань праці та соціально - трудових відносин Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради, тел. 664522 або 0953989622 Косенко Зоя Миколаївна.