Положення

про сектор опрацювання заяв відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради

І. Загальні положення.

1.1. Сектор опрацювання заяв (далі сектор) входить до структурного підрозділу відділу опрацювання заяв та прийняття рішень Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради, який утворюється наказом УТСЗН з метою здійснення керівництва у сфері соціального захисту та соціального забезпечення пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, сімей з дітьми, а також малозабезпечених сімей, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави, на території Слов’янської міської ради , міста Святогірськ і міста Миколаївка, підпорядковуються першому заступнику начальника Управління

1.2. Сектору своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, постановами Верховної ради України і розпорядженнями Кабінету Міністрів, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, наказами Міністерства праці та соціальної політики, Головного управління праці та соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міськради, а також цим положенням.

1.3. Сектор користується штампами та печатками відділу.

 

ІІ Структура та порядок утворення структури сектору

2.1. Структура сектору утворюється згідно штатного розпису за поданням начальника відділу опрацювання заяв та прийняття рішень.

2.2. Сектор є структурним підрозділом відділу опрацювання заяв та прийняття рішень.

 

IIІ Завдання сектору

Основними завданнями сектору є:

3.1. забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян;

3.3.правильне та своєчасне призначення встановлених законодавством всіх видів допомог, за допомогою програмних комплексів;

3.5. надання методичну та практичну допомогу відвідувачам з питань надання соціальної допомоги і соціальних послуг та процедури їх призначення.

 

IV Функції сектору

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 здійснює опрацювання документів на призначення всіх видів соціальної допомоги та житлової субсидії :

- формування бази даних в електронному вигляді;

- розраховує розміри та термін надання конкретних видів соціальної допомоги і житлової субсидії;

- готує проекти рішення (протокол призначення, повідомлення про призначення або відмову.)

4.2. здійснює перерахунок раніше призначених соціальних допомог у межах встановленого терміну дії, у випадках зазначених законодавством;

4.3. формує переліки уповноважених власників та надає відомості про термін дії та розмір призначених соціальних допомог, субсидії для відшкодування витрат по оплаті житлово-комунальних послуг підприємствам, установам, організаціям;

4.4. перевіряє правильність призначення проведених розрахунків, їх відповідність вимогам нормативно - правових актів;

4.5. контролює правильне і своєчасне призначення встановлених законодавством державних допомог та надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого побутового палива та їх перерахування згідно законодавства;

4.6 в установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції сектору, і вживає відповідні заходи;

4.7. забезпечує своєчасне надання необхідних даних для складання звітності;

4.8. отримує та відправляє інформацію по електронній пошті;

4.9. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

V. Повноваження сектору

Сектор виконує:

5.1. делеговані повноваження:

5.1.1. вирішення відповідно до законодавства питань щодо надання допомоги та житлової субсидії малозабезпеченим сім’ям;

5.1.2. призначення або відмова в призначенні допомоги та житлової субсидії у випадках, зазначених законодавством;

5.2. власні (самоврядні) повноваження:

5.2.1. одержання в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документів та інших матеріалів, необхідних для надання субсидій та призначення соціальних допомог;

5.2.2. перевірка достовірності інформації, наданої заявником для призначення усіх видів соціальної допомоги та субсидії на житлово-комунальні послуги.

 

 

VI. Сектор має право:

 

6.1. Здійснювати контроль за наданням інвалідам, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , державних соціальних допомог та житлової субсидії відповідно до законодавства;

6.2. здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності встановленого порядку оформлення документів для призначення державних допомог та житлової субсидії, законодавчих та інших нормативних актів з питань соціального захисту населення;

6.3. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали, необхідні для надання субсидій та призначення соціальних допомог.

 

VІІ. Керівництво сектором

 

7.1.Сектор очолює завідувач сектором, який призначається та звільняється з посади начальником Управління праці і соціального захисту населення за поданням начальника відділу опрацювання заяв та прийняття рішень.

7.2. Завідувач сектору:

7.2.1. розробляє Положення про відділ , номенклатуру справ відділу; план роботи, навчання та документообігу, посадові інструкції працівників відділу та контролює їх виконання;

7.2.2. здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

7.2.3. несе матеріальну відповідальність за майно сектору, комп’ютерну техніку, охорону праці, виробничу санітарію, електробезпеку та пожежну безпеку;

 

 

 

VІІІ. Взаємодія сектору

 

Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами Управління, виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 

ІХ Відповідальність

За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники сектору несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

 

Х. Матеріально –фінансова основа діяльності сектору

 

10.1 Сектор утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.2 Гранична чисельність сектору затверджується наказом начальника Управління.

10.3 За зберігання товарно – матеріальних цінностей у відділі несе відповідальність завідувач сектору та кожен спеціаліст окремо.