Положення

про відділ опрацювання заяв та прийняття рішень

Управління соціального захисту населення 

Слов'янської міської ради

1.Загальні положення.

 

1.1. Відділ опрацювання заяв та прийняття рішень (далі відділ) є структурним підрозділом Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради який утворюється наказом УТСЗН з метою здійснення керівництва у сфері соціального захисту та соціального забезпечення пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, сімей з дітьми, а також малозабезпечених сімей, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави, на території Слов’янської міської ради , міста Святогірськ і міста Миколаївка, підпорядковуються першому заступнику начальника Управління

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, постановами Верховної ради України і розпорядженнями Кабінету Міністрів, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, наказами Міністерства праці та соціальної політики, Головного управління праці та соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міськради, а також цим положенням.

1.3. Відділ має свою печатку та користується штампами, іншими печатками.

 

ІІ Структура та порядок утворення структури відділу

 

2.1. Структура відділу утворюється згідно штатного розпису за поданням начальника відділу.

2.2. До складу відділу входить сектор опрацювання заяв.

2.3.Сектор у своїй діяльності керується Положенням про нього, яке розробляється і затверджується наказом начальника Управління.

2.4. Сектор є підпорядкований першому заступнику начальника Управління та начальнику відділу опрацювання заяв та прийняття рішень.

 

IIІ Завдання відділу

Основними завданнями відділу є:

3.1. забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян.

3.2.забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення, що потребують підтримки.

3.3. надання адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим громадянам і сім'ям з дітьми, призначення цільової грошової допомоги на прожиття, здійснення компенсаційних заходів соціального захисту населення;

 

3.4. правильне і своєчасне призначення встановлених законодавством державних допомог;

3.5. надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого побутового палива та їх перерахування згідно законодавства.

 

IV Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 організовує роботу, пов'язану з вирішенням питань соціального захисту соціально незахищених громадян, інвалідів, наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

4.2. забезпечує призначення соціальних допомог та надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми

4.3. здійснює перерахунок раніше призначених соціальних допомог у межах встановленого терміну дії, у випадках визначених законодавством.

4.4. формує банк даних одержувачів допомог за критеріями сімей та видами соціальної допомоги.

4.5.надає відомості про термін дії та розмір призначених соціальних допомог, субсидій для відшкодування витрат по оплаті житлово-комунальних послуг підприємствам, установам, організаціям.

4.6 в установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, і вживає відповідні заходи.

4.7. забезпечує своєчасне надання необхідних даних для складання звітності.

4.8. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

 

V. Повноваження відділу

Відділ виконує:

5.1. делеговані повноваження:

5.1.1 приймає рішення відповідно до законодавства про надання (відмову у призначенні) всіх видів соціальної допомоги та житлової субсидії малозабезпеченим сім’ям;

5.1.2. має право припиняти виплату допомоги та житлової субсидії у випадках, передбачених законодавством;

5.2 власні (самоврядні) повноваження:

5.2.1. одержання в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документів та інших матеріалів, необхідних для надання субсидій та призначення соціальної допомоги;

VI. Відділ має право:

 

6.1. Здійснювати контроль за наданням інвалідам, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , державних соціальних допомог та житлової субсидії відповідно до законодавства.

6.2. здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності встановленого порядку оформлення документів для призначення державних допомог та житлової субсидії, законодавчих та інших нормативних актів з питань соціального захисту населення;

6.3. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали, необхідні для надання субсидій та призначення соціальних допомог.

 

VІІ. Керівництво відділу

 

Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником Управління праці і соціального захисту населення.

7.2. Начальник відділу:

7.2.1. забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

7.2.2. розробляє Положення про відділ , номенклатуру справ відділу; план роботи, навчання та документообігу, посадові інструкції працівників відділу та контролює їх виконання;

7.2.3.здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених відділ завдань;

7.2.4.несе матеріальну відповідальність за майно відділу , комп’ютерну техніку, охорону праці, виробничу санітарію, електробезпеку та пожежну безпеку.

 

VІІІ. Взаємодія відділу

 

8.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами Управління, виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 

ІХ Відповідальність

За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники відділу несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

 

Х. Матеріально –фінансова основа діяльності відділу

 

10.1 Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.2 Гранична чисельність відділу затверджується наказом начальника Управління.

10.3 За зберігання товаро – матеріальних цінностей у відділі несе відповідальність начальник відділу та кожен спеціаліст окремо.p/b