ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державних соціальних інспекторів

Управління соціального захисту населення

Слов’янської міської ради

 

I. Загальні положення

1.1.Відділ державних соціальних інспекторів Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради ( далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління соціального захисту населення Слов’янської міської Ради ( далі – Управління ), який утворюється наказом начальника Управління з метою забезпечення виконання законодавства та здійснення контролю за наданням допомоги у сфері соціального забезпечення населення з боку держави, на території Слов’янської міської Ради (м. Слов’янськ, м. Святогірськ, м. Миколаївка), підпорядковується начальнику Управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента   України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, наказами Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника Управління,   Положенням про Управління, а також цим Положенням.

1.3.Відділ має печатку з своїм найменуванням та користується штампами, іншими печатками.

 

II. Структура та порядок утворення структурних

2.1.Структура відділу утворюється згідно штатного розпису за поданням начальника відділу.

2.2.Відділ секторів не має.

III. Завдання   Відділу

Основними завданнями відділу є:

3.1.забезпечення реалізації державної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення;

3.2. здійснення в межах своїх повноважень державний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів згідно чинного законодавства;

3.3. здійснення вибіркових перевірок достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан громадян, що впливає на призначені розміри усіх видів державної соціальної допомоги;

3.4. здійснення, у разі потреби, обстеження матеріально – побутових умов сім’ї для визначення її нужденності.

 

IV. Функції   Відділу

Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

4.1 організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови та здійснює контроль за їх реалізацією;

4.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб;

4.3.бере участь у підготовці пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку м. Слов'янська;

4.4. бере участь у розробленні проектів нормативно – правових актів – рішень міської ради, рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

4.5. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів засідань комісій і робочих груп у межах своїх повноважень;

4.6.бере участь у роботі комісій, утворених при міській раді та її виконавчому органі з питань соціального захисту населення та готує матеріали на засідання;

4.7. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

4.8. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради;

4.9. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

4.10. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.11. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

4.12. забезпечує захист персональних даних;

4.13.здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, що включає вибіркову перевірку справ отримувачів допомог, яким призначено та виплачено допомогу;

4.14.подає у разі встановлення факту нецільового використання коштів пропозицію щодо припинення виплати державної соціальної допомоги;

4.15.здійснює обстеження матеріально – побутових умов сім’ї для визначення нужденності сім’ї шляхом опитування заявника, родичів, інших осіб, які проживають спільно з заявником;

4.16.відвідує місце роботи заявника з метою проведення звірки інформації, що зазначена в довідках про доходи;

4.17.робить запити в органи державної податкової адміністрації, центральні органи виконавчої влади, на підприємства, установи та організації всіх форм власності для одержання необхідної інформації;

4.18. готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

4.19. інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

4.20. здійснює інші передбачені законом функції.

V. Повноваження Відділу

Відділ виконує делеговані повноваження:

5.1. перевіряє доходи осіб, які входять до складу сім’ї, за місцем роботи;

5.2.проводить співбесіди з особами, які перебувають на обліку як отримувачі соціальної допомоги, а також з особами, які входять до складу сім’ї, що її отримує;

5.3.проводить обстеження умов життя заявника для визначення нужденності сім’ї та підтвердження права на отримання державної соціальної допомоги;

5.4. здійснює в межах своєї компетентності взаємодію з суб’єктами соціальної роботи;

5.5. за запрошенням відділу у справах сім’ї, молоді та спорту бере участь у роботі дорадчого органу з питань соціального супроводу сімей, що опинились у складних життєвих обставинах та потребують соціальної допомоги.

 

VI. Відділ має право

6.1 одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради та його виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради та його виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міській раді та її виконавчому комітету у сфері соціального захисту населення;

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5.отримує на запити необхідну інформацію від підприємств, установ і організацій всіх форм власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

 

6.6. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

VII. Керівництво відділу

7.1.Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником Управління.

7.2.Начальник відділу:

7.2.1.здійснює керівництво діяльністю відділу;

7.2.2.несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за майно відділу, комп’ютерну техніку, охорону праці, виробничу санітарію, а також електробезпеку та протипожежну безпеку;

7.2.3.розробляє Положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу, номенклатуру справ відділу; план роботи, навчання, видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

7.2.4.визначає та погоджує посадові обов’язки державних соціальних інспекторів, розподіляє обсяг роботи між спеціалістами;

7.2.5.забезпечує дотриманням комерційної та службової таємниці, а також конфіденційності інформації щодо юридичних та фізичних осіб, а також особистого життя громадян;

7.2.6. забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

7.2.7.представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, з Департаментом соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 

VIII.   Взаємодія Відділу

8.1.Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами Управління, виконавчими органами державної влади, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та їх об’єднаннями.

IX. Відповідальність

9.1.За невиконання або не належне виконання завдань та функцій працівники відділу несуть персональну відповідальність передбачену чинним законодавством.

9.2.Працівники відділу несуть повну відповідальність за практичне застосування чинного законодавства.

 

X. Матеріально – фінансова основа діяльності відділу

10.1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.2. За збереження товарно - матеріальних цінностей у відділі несе відповідальність начальник відділу та кожен спеціаліст персонально.

10.3. Майно відділу є комунальною власністю.

ХІ. Порядок реорганізації і ліквідації

11.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію відділу приймає начальник Управління відповідно до чинного законодавства.

11.2. Відділ реорганізовується або ліквідовується начальником Управління.