Положення

про відділ бухгалтерського обліку

Управління соціального захисту населення

Слов’янської міської ради

І.Загальні положення

1.1. Відділ бухгалтерського обліку Управління соціального захисту населення (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради (далі – Управління), який утворюється наказом начальника Управління, з метою організації бухгалтерського обліку та контролю за цільовим використанням бюджетних коштів,складанням, наданням бюджетної, фінансової та статистичної звітності та її узагальненню.

1.2. Відділ бухгалтерського обліку підпорядковується безпосередньо заступнику начальника Управління, начальнику відділу бухгалтерського обліку (головному бухгалтеру).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно – правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - господарську діяльність бюджетної установи, а також положенням про бухгалтерську службу, наказами Міністерства соціальної політики України, щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та тюджетної звівтності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади іншими актами законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку в тому числі Національного банку України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі,нормативно-правовими актами. Наказами Департаменнту соціального захисту населення, рішеннями облради та розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, рішеннями міської Ради та її виконавчого комітету, наказами начальника Управління, а також цим Положенням.

1.3. Відділ має печатку з своїм найменуванням та користується штампами, іншими печатками.

 

ІІ. Структура та порядок утворення Відділу

2.1. Структура Відділу утворюється згідно штатного розпису за поданням заступника начальника Управління ,начальника відділу бухобліку (головного бухгалтера).

2.2. Відділ структурних підрозділів не має.

ІІІ. Завдання Відділу

Основним завданням відділу є:

3.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, виплати всіх видів соціальної допомоги, наданню субсидії , пільг, компенсаційних виплат, матеріальної допомоги та ін., складання звітності.

3.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідні для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

3.4.Забезпечення контролю за наявністю, використанню фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

3.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

3.6. Здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками нижчого рівня;

3.7. Сприяння взаємодії та співпраці з недержавними громадськими організаціями ветеранів та інвалідів;

3.8. Організація роботи щодо обробки персональних даних працівників УСЗН у базі персональних даних «Працівники».

 

ІV. Функції Відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує функції :

4.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, а також інших нормативно-правових актів, щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

4.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу   звітність (декларації) в порядку встановленому законодавством;

4.3. Здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до бюджетних зобов’язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень ;

- веденням бухгалтерського обліку , складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства, та національних положень (стантартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку розпорядниками нижчого рівня;

4.4. Своєчасно подає звітність;

4.5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори ( обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів

4.6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

4.7. Проводити аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у т.ч. зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

4.8.Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдиво та неупередженою інформацією про фінансовий стан установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

4.9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

4.10.Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані Управлінню;

4.11.Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства

4.12. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

4.13.Здійснює обробку персональних даних працівників УСЗН у базі персональних даних «Працівники» у частині заробітної плати.

4.14.Здійснює інші передбачені законом функції

 

 

 

 

 

V.Повноваження Відділу

5. Відділ виконує власні (самоврядні) повноваження.

5.1.Власні (самоврядні) повноваження:

51.1.Внесення до виконкому та міської ради пропозиції з питань своєчасного фінансування, розподіл коштів програм соціального захисту насчелення територіальної громади;

5.1.2.Підготовка аналітичної інформації про стан виконання та фінансування програм соціального захисту, здійснення контролю за цільовим, раціональним використанням коштів та фондом оплати праці, встановлення посадових окладів, суворе дотримання фінансово-бюджетної дисципліни;

5.1.3. Здійснення контролю за дотриманням встановлених норм проведення інвентаризації грошових коштів, документів, товарно – матеріальних цінностей, необоротних активів, розрахунків;

5.1.4. Здійснення контролю за своєчасним поданням документів до сплати іншими структурними підрозділами Управління.

VI. Відділ має право:

 

6.1.Представляти Управління в установленому порядку з питань , що відносяться до компетенції відділу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, установах організаціях незалежно від форми власності;

6.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами Управління первинних документів для її відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

6.3.Одержувати від структурних підрозділів Управління та бюджетних установ, які підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

6.4. Вносити начальнику Управління пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, проведення фінансово-господарської діяльності;

6.5.Залучати за згодою керiвникiв структурних пiдроздiлiв Управління спецiалiстiв з метою пiдготовки проектiв нормативно-правових актiв та iнших документiв, а також розроблення i здiйснення заходiв, якi проводяться відділом вiдповiдно до покладених на нього завдань;

6.6. Інформувати начальника Управління про покладення на відділ обов'язкiв, що виходять за межi її компетенцiї, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхiдних матерiалiв посадовими особами структурних підрозділів Управління.

 

 

 

 

 

 

VII.Керівництво Відділу

 

7.1. Відділ очолює заступник начальника Управління, начальник відділу, (головний бухгалтер), який призначається та звільняється з посади міським головою за погодженням начальника Управління в установленому законом порядку;

7.2. Заступник начальника Управління, начальник відділу (головний бухгалтер):

7.2.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ;

7.2.2. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

7.2.3 Здійснює керівництво діяльності відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобіганням зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

7.2.4. Подає пропозиції начальнику Управління щодо прийняття на роботу, переведення аба звільнення працівників Відділу,їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства;

7.2.5 Погоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким  надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення   господарських   операцій,   пов'язаних   з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
 7.2.6 9 Розробляє Положення про Відділ, номенклатуру справ Відділу, план роботи , навчання та докуменообігу, посадові інструкції працівників Відділу та контролює їх виконання;
7.2.7. Несе відповідальність за  збереження документів та  майна Відділу, комп’ютерну техніку, охорону праці, виробничу санітарію, електробезпеку та пожежну безпеку.

 

VIII. Взаємодія Відділу

8.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління, виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 

 

ІХ. Відповідальність

9.1. За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники Відділу несуть відповідальність, передбачену законодавством.

9.2. Відділ несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані працівників відображеної в базі персональних даних „Працівники”

 

 

 

 

 

Х. Матеріально – фінансова основа діяльності Відділу

10.1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.2. Гранична чисельність Відділу затверджується наказом начальника Управління.

10.3. За збереження товаро – матеріальних цінностей у Відділі несе відповідальність начальник Відділу та кожен спеціаліст персонально.

ХІ. Порядок реорганізації і ліквідації

11.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію Відділу приймає начальник Управління відповідно до чинного законодавства.

11.2. Відділ реорганізується або ліквідується наказом начальника Управління.