Положення

про відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Управління праці і соціального захисту населення

Слов янської міської ради

1.Загальні положення.

 

1.1.Відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат (далі відділ) входить до структурних підрозділів Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради який утворюється наказом УТСЗН з метою здійснення керівництва у сфері соціального захисту та соціального забезпечення пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, сімей з дітьми, а також малозабезпечених сімей, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави, на території Слов’янської міської ради, міста Святогірськ і міста Миколаївка, підпорядковуються першому заступнику начальника Управління

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, постановами Верховної ради України і розпорядженнями Кабінету Міністрів, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, наказами Міністерства праці та соціальної політики, Головного управління праці та соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міськради, а також цим положенням.

1.3.Відділ має свою печатку та користується штампами, іншими печатками.

 

ІІ Структура та порядок утворення структури відділу

2.1. Структура відділу утворюється згідно штатного розпису за поданням начальника відділу.

2.2. Відділ структурного підрозділу не має.

 

ІIІ Завдання відділу

Основними завданнями відділу є:

3.1.Забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян.

3.2.Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення, що потребують підтримки.

3.3.Виплата адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим громадянам і сім'ям з дітьми, виплата цільової грошової допомоги на, здійснення компенсаційних заходів соціального захисту населення;

3.4.Забезпечення своєчасності призначення встановлених законодавством державних допомог;

3.5.Контроль за цільовим використанням коштів, передбачених для надання усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат та пільг

3.6.Своєчасне нарахування коштів для виплати і відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного палива малозабезпеченим сім’ям , сім’ям з дітьми та пільгової категорії громадян.

3.7.Організація роботи щодо обробки персональних даних осіб,які звернулися до УПСЗН за призначенням усіх видів соціальної допомоги у базі персональних даних АСОПД.

 

IV. Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдання:

4.1.Організовує роботу, пов'язану з вирішенням питань контролю за призначенням соціальних виплат

4.2.Забезпечує виплату соціальних допомог та коштів на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми , а також пільгової категорії громадян

4.3.Веде особові рахунки осіб, які одержують субсидію на придбання твердого палива , соціальну допомогу, компенсації та пільги;

4.4.Контролює правильність заповнення електронних справ одержувачів допомоги у програмі АСОПД та формує протоколи на виплату нарахованої допомоги та компенсації;

4.5.Формує банк даних одержувачів допомог за критеріями сімей та видами соціальної допомоги.

4.6.Щомісячно перевіряє та готує виплатні відомості , надає їх до Державного підприємства поштового зв язку «Укрпошта» та установ банку для виплати усіх видів допомог

4.7.Веде журнал обліку зайво виплачених сум допомог, формує виконавчі листи у програмі АСОПД та контролює утримання до повного погашення переплачених сум допомог.

4.8.Перевіряє звіти про виплату соціальної допомоги , контролює наявність відривних талонів відомостей, веде облік несплачених сум допомоги та щомісячно передає до ВЦ Головного УПСЗН.

4.9.Проводить інвентаризацію особових рахунків одержувачів допомоги в установленому законодавством порядку.

4.10.Застосовує передбачені законодавством санкції до отримувачів всіх видів соціальних допомог, яким було здійснено зайві виплати.

4.11.Веде облік справ у чотирьох реєстрах особових рахунків (Ф -3) по різним джерелам фінансування.

4.12.Відповідно наданої інформації в електронному вигляді з центру по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги , формує відомості нових нарахувань та відомості знятих нарахувань на паперових носіях.

4.13.Перевіряє відомість знятих нарахувань та надає інформацію до відділу прийому громадян.

4.14.Дає роз’яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань виплати соціальних допомог ,субсидії на тверде паливо та компенсації.

4.15.Проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань соціального забезпечення і соціального захисту, застосування законодавства по наданню всіх видів соціальних допомог

4.16.В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, і вживає відповідні заходи.

4.17 .Забезпечує своєчасне надання необхідних даних для складання звітності

4.18.Здійснює обробку персональних даних осіб,які звернулися до УПСЗН за призначенням усіх видів соціальної допомоги у базі даних АСОПД в часті виплати допомог.

4.19 .Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

V. Повноваження відділу

Відділ виконує повноваження:

5.1. Власні ( самоврядні ) повноваження :

5.1.1. має право вирішувати відповідно до законодавства питання про виплату допомоги ,субсидії малозабезпеченим сім’ям та пільг на придбання твердого палива, скрапленого газу.

5.1.2. припиняти виплату допомоги у випадках зазначених законодавством

5.2. Делеговані повноваження :

5.2.1.вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов язаних з охороною материнства і дитинства;

5.2.2.вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій та пільг громадянам ,які постраждали в наслідок чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством ;

5.2.3.встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги громадянам,які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду.

 

VI. Відділ має право:

6.1.Здійснювати контроль за наданням інвалідам, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , державних соціальних допомог ,субсидії, компенсації відповідно до законодавства.

6.2.Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності встановленого порядку виплати призначених державних допомог та житлової субсидії, законодавчих та інших нормативних актів з питань соціального захисту населення.

6.3.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали, необхідні для надання субсидій та виплати соціальних допомог.

 

VІІ. Керівництво відділу

7.1 . Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником Управління праці і соціального захисту населення

7.2. Начальник відділу:

7.2.1.Забезпечує виконання завдань , покладених на відділ;

7.2.2.Подає пропозиції начальнику Управління щодо прийняття на роботу, переведення ,звільнення працівників відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством;

7.2 3.Розробляє Положення про відділ , номенклатуру справ відділу; план роботи, навчання та документообігу, посадові інструкції працівників відділу та контролює їх виконання

7.2.4.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань

7.2.5. Несе відповідальність за майно відділу , комп’ютерну техніку, охорону праці, виробничу санітарію, електробезпеку та пожежну безпеку.

 

 

VІІІ. Взаємодія відділу

8.1.Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами Управління, виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 

ІХ Відповідальність

За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники відділу несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

 

Х. Матеріально –фінансова основа діяльності відділу

10.1.Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.2.Гранична чисельність відділу затверджується наказом начальника Управління.

10.3.За зберігання товаро – матеріальних цінностей у відділі несе відповідальність начальник відділу та кожен спеціаліст окремо.