ПОЛОЖЕННЯ

про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Управління соціального захисту населення

 

 

  1. 1. Загальні положення

 

1.1. Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення Управління соціального захисту населення (далі Відділ) є структурним підрозділом Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради, який утворюється наказом начальника Управління соціального захисту населення з метою забезпечення виконання законодавства та здійснення контролю за наданням пільг та обліку пільговиків відповідно до чинного законодавства, на території Слов’янської міської ради (м. Слов’янськ, м. Святогірськ, м. Миколаївка), підпорядковується першому заступнику начальника Управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Президента України, Наказами Міністерства праці і соціальної політики, Головного Управління праці і соціального захисту населення, рішенням облради та розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, наказами начальника Управління соціального захисту населення, а також цим Положенням.

1.3.           Відділ має свою печатку та користується штампами, іншими печатками.

 

2.Структура та порядок утворення відділу

 

2.1. Структура відділу утворюється згідно штатного розкладу за поданням начальника відділу.

2.2. Відділ структурних підрозділів не має.

 

3.Завдання відділу

 

3.1. Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту пільгової категорії населення.

3.2. Ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, послуг зв’язку та придбання твердого побутового палива.

3.3. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів, щодо поліпшення становища враз лих верств населення.

 

4.Функції відділу

4.1 Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського та здійснює контроль за їх реалізацію.

4.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів пільгової категорії громадян.

4.3. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

4.4. Аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно – територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків.

4.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проекту програм соціально- економічного розвитку м. Слов’янську.

4.6. Вносить пропозиції щодо проекту міського бюджету.

4.7. Розробляє проекти нормативно – правових актів – рішення міської ради, рішення виконкому міської ради, розпорядження міського голови.

4.8. Бере участь у розробленні проектів нормативно – правових актів – рішень міської ради, рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

4.9. Готує самостійно або разом з іншим структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

4.10. Забезпечує здійснення заходів щодо по запобігання і протидії корупції.

4.11. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, протоколів засідань комісій і робочих груп у межах своїх повноважень.

4.12. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.13. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради.

4.14. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

4.15. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

4.16. Забезпечує захист персональних даних.

4.17. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань надання пільг пільговій категорії громадян.

4.18. З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення

- організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню пільг з оплати ЖКП, послуг зв’язку, призначення компенсації на придбання твердого палива.

- сприяє громадянам, за їх бажанням, в одержанні необхідних документів для призначення пільг.

- проводить електронні звірки інформації від організацій – надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

- приймає розрахунки з організаціями - надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян.

- проводить інвентаризацію особових справ осіб, які мають право на пільги в установленому законодавством порядку.

- надає консультації з питань прийому документів для надання пільг, у тому числі шляхом організації роботи «мобільного соціального офісу».

4.19. Проводить призначення компенсації на тверде паливо пільговій категорії громадян.

4.20. Організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пільговій категорії громадян відповідно до законодавства України.

4.21. Забезпечує ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

4.22. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно – правових актів з питань надання пільг пільговій категорії громадян.

4.23. Здійснює інші передбачені законом функції.

 

5. Повноваження відділу

5.1 Відділ виконує делеговані повноваження:

5.1.1. Відповідно до діючого законодавства вирішує питання щодо надання пільг пільговій категорії громадян.

 

6. Відділ має право

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради та його виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради та його виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

6.3. Вносити в установленому порядку начальнику Управління пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

7. Керівництво відділу

 

7.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником Управління соціального захисту населення.

7.2. Начальник відділу:

7.2.1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію роботи та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

7.2.2. розробляє Положення про Відділ, номенклатуру справ відділу, плани роботи, навчання та документообігу, посадові інструкції працівників Відділу, розподіляє обов’язки між ними та контролює їх виконання;

7.2.3. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

7.2.4. подає пропозиції начальнику Управління щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників Відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством;

7.2.5. несе відповідальність за майно Відділу, комп’ютерну техніку, охорону праці, виробничу санітарію, електробезпеку та пожежну безпеку.

 

8.Взаємодія відділу

8.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та їх об’єднаннями.

 

9. Відповідальність

9.1. За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники відділу несуть відповідальність, передбачену законодавством.

 

10.Матеріально-фінансова основа діяльності відділу

10.1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.2. Гранична чисельність відділу затверджується начальником УСЗН.

10.3. За збереження товарно-матеріальних цінностей у відділі несе відповідальність начальник відділу та кожен спеціаліст персонально.

 

11. Порядок реорганізації і ліквідація

 

11.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію Відділу приймає начальник Управління відповідно до чинного законодавства.

11.2. Відділ реорганізується або ліквідується наказом начальника Управління.