ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту ветеранів війни, інвалідів

та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради

І. Загальні положення 

1.1. Відділ соціального захисту ветеранів війни, інвалідів та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради (далі Відділ) є структурним підрозділом Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради, який утворюється наказом начальника УСЗН, підпорядкується заступнику начальника Управління (куратору).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента   України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, наказами Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказом начальника Управління, законодавством України, яке регулює порядок обробки та захист персональних даних фізичних осіб, а також цим Положенням.

1.3. Відділ має печатку з своїм найменуванням, користується штампами та іншими печатками.

ІІ. Структура та порядок утворення відділу

2.1.Структура Відділу утворюється згідно штатного розпису за поданням начальника відділу, погодженого заступником начальника Управління (куратором).

2.2. До складу Відділу входить сектор з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

2.3. Сектор у своєї діяльності керується Положенням про нього, яке розробляється і затверджується наказом начальника Управління .

2.4.Сектор є підпорядкований начальнику Відділу та заступнику начальника Управління (куратору).

 

ІІІ. Завдання відділу

Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає:

3.1. Виплату компенсацій, встановлених законодавством України;

3.3. Розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

3.4. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів в суспільство, сприяння професійній реабілітації інвалідів.

ІУ. Функції   Відділу

Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

 

4.1. Організовує свою діяльність відповідно Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

4.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб з питань соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями;

4.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку м. Слов'янська;

4.4. Вносить пропозиції щодо проекту міського бюджету в межах компетенції відділу;

4.5. Бере участь у підготовці міських заходів щодо вшанування до святкових дат ветеранів війни, осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, в т.ч. інвалідів;

4.6. Розробляє проекти нормативно – правових актів – рішення міської ради, рішення виконкому міської ради, розпорядження міського голови ;

4.7. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

4.8. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради;

4.9. Забезпечує захист персональних даних;

4.10. Бере участь у роботі комісій, утворених при міській раді та її виконавчому органі з питань соціального захисту населення;

4.11. Бере участь у розробленні проектів нормативно – правових актів – рішень міської ради, рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови;

4.12. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові ;

4.13. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.14. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів засідань комісій і робочих груп у межах своїх повноважень;

4.15.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

4.16. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

4.17. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

4.18. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

4.19.У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

4.19.1. Організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

4.19.2. Здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

4.19.3. Організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування відповідно до законодавства України;

4.19.4. Подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

4.20. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

4.20.1. Забезпечує облік осіб, які звертаються в Управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

4.20.2. Спрямовує та координує діяльність Комунальних установ „Центр обліку бездомних громадян з будинком нічного перебування Слов'янської міської ради”, „Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг Слов'янської міської ради Донецької області”, „Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Слов'янської міської ради”;

4.20.3. Подає пропозиції міській раді під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту;

4.20.4. Сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

4.20.5. Сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам;

4.20.6. Подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

4.20.7. Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

4.20.8. Сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

4.20.9. Здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

4.20.10. Сприяє впровадженню заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

 

4.21. У сфері соціальної інтеграції інвалідів:

4.21.1. Здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

4.21.2. Здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

. здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

4.21.3. Здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

4.21.4. Визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації;

4.21.5. Інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

4.21.6. Інформує Слов'янський центр зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

4.21.7. Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

4.21.8. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

4.21.9.Забезпечує ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

4.21.9. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

4.22. Здійснює інші передбачені законом функції.

 

V. Повноваження відділу

5.Відділ виконує власні (самоврядні) та делеговані повноваження.

5.1.Власні (самоврядні):

5.1.1.Внесення до міської ради та виконкому пропозицій з питань захисту малозабезпечених громадян.

5.1.2.Вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни і праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян.

5.2.Делеговані:

5.2.1. Здійснення капітального ремонту житлових приміщень окремих категорій осіб , надання матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам, реабілітованим, як жертвам політичних репресій, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома або влаштування до будинків інвалідів і громадян похилого віку, в разі потреби;

5.2.2.Вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;

VІ. Відділ має право

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради та його виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради та його виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Відділу начальнику Управління.

6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.4. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

VІІ. Керівництво відділу.

7.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Управління, за поданням заступника начальника Управління (куратора).

7.2. Начальник Відділу:

7.2.1. здійснює керівництво Відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

7.2.2. Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Управління ;

7.2.3. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

7.2.4. Представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, з Департаментом соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

7.2.5. Розробляє Положення про Відділ, номенклатуру справ відділу; план роботи, навчання та документообіг, посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, контролює їх виконання;

7.2.6. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

7.2.7. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

7.2.8. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

VІІІ. Взаємодія відділу

8.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради, виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

ІХ. Відповідальність

9.1. За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники Відділу несуть відповідальність, передбачену законодавством.

 

Х. Матеріально-фінансова основа діяльності відділу

10.1.Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.2. Гранична чисельність відділу затверджується наказом начальника Управління.

10.3. За збереження товарно-матеріальних цінностей у відділі відповідальність несе начальник відділу і кожен спеціаліст персонально.

 

ХІ. Порядок реорганізації і ліквідації

11.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію Відділу приймає начальникУправління відповідно до чинного законодавства.

11.2.Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною наказом начальника Управління.