Положення про сектор з питань соціально–трудових відносин

відділу з питань праці та соціально–трудових відносин.

Управління соціального захисту населення

Слов’янської міської ради

I. Загальні положення

 

1.1. Сектор з питань соціально–трудових відносин відділу з питань праці та соціально-трудових відносин Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради (далі - сектор) є структурним підрозділом відділу з питань праці та соціально–трудових відносин Управління соціального захисту населення Слов’янської міської Ради, який утворюється рішенням міської ради з метою забезпечення виконання законодавства про працю на території Слов’янської міської ради (м. Слов’янськ, м. Святогірськ, м. Миколаївка), підпорядковується начальнику відділу та заступнику начальника Управління (куратору).

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента   України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, наказами Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника Управління, а також цим Положенням.

1.3. Сектор користується печаткою з найменуванням відділу з питань праці та соціально–трудових відносин, іншими печатками та штампами.

II. Структура та порядок утворення структури сектору

 

2.1. Структура сектору утворюється згідно штатного розпису за поданням завідувача сектору та погодженням начальника відділу.

2.2. Сектор входить до складу відділу з питань праці та соціально–трудових відносин.

III. Завдання сектору

Основними завданнями Сектору є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає:

3.1. Забезпечення у межах повноважень дотримання і виконання законодавства з праці та соціально-трудових відносин;

3.2. Організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

 

IV. Функції   сектору

Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

4.1 Організовує свою діяльність згідно з Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією у межах визначених повноважень;

4.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4.3. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4.4. Аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

4.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку територіальної громади м. Слов'янська;

4.6. Розробляє проекти рішень міської ради, рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови;

4.7. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові міської ради;

4.8. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.9. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів засідань комісій і робочих груп у межах своїх повноважень;

4.10. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

4.11. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради;

4.12. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

4.13. Інформує населення про стан виконання визначених законом повноважень;

4.14. Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

4.15. Бере участь у розробленні територіальної програми зайнятості населення;

4.16. Забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на удосконалення організації та оплати праці;

4.17. Організує роботу міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності;

4.18. Організаційно забезпечує роботу міської тристоронньої соціально-економічної ради;

4.19. Організаційно забезпечує роботу робочої групи по розробці балансу трудових ресурсів;

4.20. Організаційно забезпечує діяльності у справах альтернативної (невійськової служби) в межах чинного законодавства;

4.21. Надає консультаційно-методичну допомогу з питань праці, соціального партнерства підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності;

4.22. Здійснює контроль на рівні органів місцевого самоврядування виконання колективних договорів, виплати заробітної плати не нижче мінімального розміру визначеного державою;

4.23. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників суб’єктів підприємницької діяльності;

4.24. Організовує і проводить розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності в межах компетенції сектору;

4.25. Приймає необхідні заходи в межах своїх повноважень для усунення причин, що викликали скарги громадян;

4.26. Узагальнює та здійснює аналіз інформації про стан нормування праці на підприємствах міста;

4.27. Приймає участь у роботі робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

4.28. Організаційно забезпечує роботу щодо погодження Управлінням соціального захисту населення двосторонніх договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічними навчальними закладами, розташованими на території Слов’янської міської ради і замовниками робітничих кадрів;

4.29. Здійснює контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць за умовами праці, виконанням колективних договорів в межах своїх повноважень;

4.30. Здійснює інші функції, передбачені чинними законами України.

 

 

 

V. Повноваження сектору

Сектор виконує власні (самоврядні) та делеговані повноваження.

5.1. Власні (самоврядні) повноваження:

5.1.1. Внесення на розгляд виконкому та міської ради пропозицій щодо захисту прав працівників з питань праці, соціального партнерства, соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях міста;

5.1.2. Організація для спеціалістів з питань праці суб’єктів господарювання круглих столів, семінарів, нарад з метою підвищення кваліфікаційного рівня, реалізації державної політики в соціально-трудовій сфері;

5.2. Делеговані повноваження:

5.2.1. Забезпечення діяльності у справах альтернативної (невійськової) служби.

VI. Сектор має право:

 

6.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради та його виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. Вносити начальнику відділу пропозиції з питань удосконалення роботи сектору;

6.3. Доводити до відома виконкому міської ради і обласних органів, матеріали та інформацію з питань праці і соціально-трудових відносин;

6.4. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради та його виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

6.7. Здійснювати контроль за виконанням колективного договору на підприємствах, установах та організаціях міста всіх форм власності та видавати керівникам підприємств, що перевіряються, довідки та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

 

VII. Керівництво сектору

 

7.1. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається та звільняється з посади начальником Управління соціального захисту населення, за поданням начальника відділу з питань праці та соціально–трудових відносин та погодженням заступника начальника Управління (куратора).

7.2. Завідувач сектору:

7.2.1. Розробляє Положення про сектор, номенклатуру справ сектору, плани роботи, навчання та документообіг, посадові інструкції працівників сектору та контролює їх виконання;

7.2.2. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

7.2.3. Подає пропозиції начальнику відділу щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників сектору, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

VIII. Взаємодія cектору

 

8.1. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами Управління соціального захисту населення Слов’янської міської Ради, виконавчими органами міської Ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 

IX. Відповідальність

9.1. За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники сектору несуть відповідальність, передбачену законодавством.

X. Матеріально–фінансова основа діяльності сектору

10.1. Сектор утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.2. Гранична чисельність сектору затверджується наказом начальника Управління.

10.3. За збереження матеріально–технічних цінностей у секторі несуть відповідальність начальник відділу, завідувач сектору і кожен спеціаліст персонально.

 

 

ХІ. Порядок реорганізації і ліквідації

11.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію сектору приймає начальник Управління відповідно до чинного законодавства.

11.2. Сектор реорганізується або ліквідується наказом начальника Управління.