Положення

про відділ прийому громадян

Управління соціального захисту населення 

Слов’янської міської ради

І.Загальні положення

1.1. Відділ прийому громадян (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради (далі – Управління), який утворюється наказом начальника Управління, з метою прийому (первинного обслуговування) громадян, які звернулися за соціальною підтримкою.

Відділ підпорядковується першому заступнику начальника Управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці і соціальної політики, Головного Управління праці і соціального захисту населення, рішеннями облради та розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, рішеннями міської Ради та її виконавчого комітету, наказами начальника Управління, а також цим Положенням.

При виконанні покладених на відділ завдань безпосередньо керується Законами України: ,, Про державну допомогу сім’ям з дітьми ”; ,, Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям ”; ,, Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ”; ,, Про психіатричну допомогу ”; ,, Про державну соціальну допомогу особам , які не мають права на пенсію та інвалідам ”;   ,, Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ”; Постановою Кабінету Міністрів України ,, Про затвердження порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме ”; Положенням ,, Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ”;   ,,Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги ”, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ має печатку.

 

 

ІІ. Структура та порядок утворення Відділу

2.1. Структура відділу утворюється за поданням першого заступника начальника Управління в межах загальної чисельності працівників.

2.2. Відділ має структурний підрозділ : консультаційно – інформаційний сектор.

2.3. Сектор у своєї діяльності керується Положенням про нього, яке розробляється і затверджується наказом начальника Управління.

2.4. Сектор є підпорядкований першому заступнику начальника Управління та начальнику відділу прийому громадян.

 

 

ІІІ. Завдання Відділу

Основні завдання відділу є :

2.1. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про соціальний захист населення.

2.2.Забезпечення функціонування Єдиної приймальні громадян для надання населенню всіх видів соціальної допомоги за одним зверненням на підставі єдиного пакету документів;  

2.2. Здійснення консультування громадян з питань надання всіх видів соціальної допомоги.

2.3. Ознайомлення громадян з порядком оформлення всіх видів допомоги, умовами їх отримання, переліком необхідних для призначення допомоги документів.

2.4. Здійснення прийому та реєстрації заяв і документів для призначення всіх видів соціальної допомоги.

2.5. Формування та зберігання справ на кожного отримувача допомоги.

2.6. Організація роботи щодо обробки персональних даних осіб, які звернулися до УПСЗН за призначенням соціальних допомог, субсидій і компенсацій у базах персональних даних «АСОПД КОМТЕХ» і «Наш Дім».

 

ІV. Функції Відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує функції :

4.1. Організовує попередній та поточний запис відвідувачів на прийом. Видає талони на прийом. Формує загальний макет – графік прийому громадян.

4.2. Надає консультації щодо права конкретної сім’ї чи особи на отримання соціальної допомоги.

4.3.Проводить співбесіди з заявником з метою з’ясування усіх обставин, в яких перебуває сім’я або особа, визначає право заявника на одержання інших видів соціальної допомоги та соціальних послуг, надає відповідні роз’яснення щодо порядку їх надання.

4.4.Приймає заяви та документи на призначення усіх видів соціальної допомоги від громадян, здійснюючи при цьому:

4.4.1. перевірку правильності заповнення заяви та надання допомоги у її заповненні.

4.4.2. перевірку правильності оформлення та повноти документів, що підтверджують право заявника на відповідні види соціальної допомоги.

4.4.3. видачу повідомлення про прийняття заяви та документів.

4.5. Реєструє прийняті заяву та документи у журналі реєстрації документів для призначення всіх видів соціальної допомоги.

4.6. За результатами співбесіди із заявниками визначає необхідність (доцільність) проведення обстеження сім’ї чи особи.

4.7. Формує особові справи на кожного заявника з призначення усіх видів соціальної допомоги.

4.8. Передає до відділу опрацювання заяв та прийняття рішень або соціальному інспектору, відповідно до реєстрів, сформовані справи заявників, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги.

4.9. Після призначення соціальних допомог зберігає справи протягом установлених законодавством термінів.

4.10. Реєструє справи щодо призначення всіх видів соціальної допомоги в обліковій автоматизованій системі Єдиної заяви;

4.11. Здійснює підборку особових справ отримувачів, які звернулися за призначенням соціальної допомоги повторно.

4.12.Проводить інвентаризацію особових справ осіб , які одержують допомогу, визначає її результати, забезпечує своєчасне списання справ, за якими минув термін виплати;

4.13. Надає отримувачам відомості про термін дії та розмір призначених соціальних допомог.

4.14. На письмовий запит заявників, готує довідки щодо перебування на обліку, як отримувача соціальної допомоги.

4.15. Кожний спеціаліст відділу відповідає за правильність оформлення і ведення справ, зберігання документів, які були прийняті ним до розгляду щодо надання соціальної допомоги.

4.16.Звертаєтьсчя за одержанням в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документи, інші матеріали, необхідні для надання житлових субсидій та призначення соціальних допомог.

4.17. Забезпечує своєчасну підготовку проектів, звітів та інформацій щодо результатів діяльності відділу.

4.18. Готує проекти відповідей на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, народних депутатів з питань, що належать до компетенції відділу, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

4.19. Організовує надання консультацій відвідувачу з інших соціальних питань, що входять до компетенції Управління, запрошуючи до приймальні громадян відповідного спеціаліста з іншого підрозділу Управління.

4.20.Надає консультативно-правову допомогу громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань оформлення документів для призначення всіх видів державних допомог, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів;

4.21. Забезпечує оновлення стендів, які розташовано в приміщенні Управління та філії приймальної громадян (ЖЕКах) інформаційними матеріалами з усіх питань соціального захисту.

4.22. Інформує населення про порядок надання державних допомог, компенсацій, субсидій через засоби масової інформації;

4.23. Забезпечує роботу Мобільного офісу;

4.24. Вивчає методичні рекомендації з питань вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян та підвищення її ефективності;

4.25. Здійснює обробку персональних даних осіб, які звернулися до УПСЗН за призначенням соціальних допомог, субсидій і компенсацій у базах персональних даних «АСОПД КОМТЕХ» і «Наш Дім».

4.26. Виконує інші функції, які випливають з покладених на відділ завдань.

 

V.Повноваження Відділу

5. Відділ виконує власні (самоврядні) та делеговані повноваження.

5.1.Власні (самоврядні) повноваження:

51.1.Внесення до виконкому та міської ради пропозиції з питань захисту малозабезпечених громадян.

5.2. Делеговані повноваження:

5.2.1. Забезпечення здійснення передбачених законом заходів щодо поліпшення житлових і матеріально побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян.

5.2.2.Надання допомоги щодо вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

VI. Відділ має право:

 

6.1.Готувати проекти запитів з питань, що належать до компетенції відділу;

6.2. Одержувати на запити необхідну інформацію та відомості з питань, що належать до компетенції відділу від підприємств, установ, організацій;

6.3. Брати участь у заходах, що належать до компетенції відділу;

6.4. Подавати на розгляд начальникові Управління пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;

6.5. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів управління, підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

 

VII.Керівництво Відділу

 

7.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником Управління праці і соціального захисту населення.

7.2. Начальник Відділу:

7.2.1. забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ;

7.2.2. подає пропозиції начальнику Управління щодо прийняття та роботу, переведення, звільнення працівників Відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством;

7.2.3.Розробляє Положення про Відділ, номенклатуру справ Відділу; план роботи, навчання та документообігу, посадові інструкції працівників Відділу та контролює їх виконання.

7.2.4.Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

7.2.5.Несе відповідальність за майно Відділу, комп’ютерну техніку, охорону праці, виробничу санітарію, електробезпеку та пожежну безпеку.

 

 

VIII. Взаємодія Відділу

8.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління, виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 

ІХ. Відповідальність

9.1. За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники Відділу несуть відповідальність, передбачену законодавством.

 

Х. Матеріально – фінансова основа діяльності Відділу

10.1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.2. Гранична чисельність Відділу затверджується наказом начальника Управління.

10.3. За збереження товаро – матеріальних цінностей у Відділі несе відповідальність начальник Відділу та кожен спеціаліст персонально.