НАКАЗ

№ 01-06/087 від 17.06.2013

Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної правової допомоги при Управлінні праці і соціального захисту населення

З метою створення належних умов для набуття малозабезпеченими громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, надання безоплатних консультацій особам, які потребують соціального захисту і підтримки, необхідних для прийняття рішень з питань державного і приватного життя, захисту їх прав і свобод, відповідно до Закону України „ Про безоплатну правову допомогу ”, Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.09.2011 № 3047/5 , на виконання листа Слов'янського міськрайонного управління юстиції від 26.10.2011 № 718/09-02 (вх. № 14-03/4770 від 08.11.2011), керуючись Положенням про Управління праці і соціального захисту населення, затвердженого рішенням Слов'янської міської ради від 15.12.2010 № 38-IІІ-6

НАКАЗУЮ:

1. Утворити громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги при Управлінні праці і соціального захисту населення.

2.Затвердити Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Управлінні праці і соціального захисту населення (додається).

3. Результати роботи громадської приймальні з надання безоплатної правової допомоги врахувати при преміюванні працівників відділу кадрово – правової роботи.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник

начальника Управління                                                                 О.Є. Альохіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ першого заступника начальника                                                                                                                                                    Управління праці і соціального захисту                                                                                                                                                   населення Слов'янської міської ради                                                                                                                                                        17.06.2013 № 01-06/087

 

Порядок

роботи громадської приймальні з надання

безоплатної первинної правової допомоги

при Управлінні праці і соціального захисту населення

 

I. Загальні положення

 

1.1. Громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги при Управлінні праці і соціального захисту населення (далі - Приймальня) створено для надання працівниками відділу кадрово – правової роботи Управління праці і соціального захисту населення безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належить до компетенції Управління, особам, які перебувають під юрисдикцією України.

1.2. Приймальня утворюється наказом начальника Управління.

1.3.Основною метою діяльності Приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Методичне забезпечення і консультаційну підтримку Приймальні здійснює Координаційний центр з надання правової допомоги.

1.4. Приймальня здійснює такі види правової допомоги:

-                     надання правової інформації;

-                     надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

-                     складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

-                     надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.5. Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах:

-                     верховенства права;

-                     законності;

-                     доступності безоплатної правової допомоги;

-                     забезпечення якості безоплатної правової допомоги.

 

II. Організація роботи

та порядок особистого прийому осіб

2.1. Роботу Приймальні забезпечує начальник відділу кадрово –правової роботи.

2.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години.

2.3. Графік та Порядок роботи Приймальні (додаток 1) оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації, а також розміщується на стендах в приміщенні Управління.

2.4. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Приймальні, здійснюється в Журналі реєстрації звернень осіб до громадської приймальні з надання безоплатної правової допомоги (додаток № 2).

2.5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні.

2.6. Несвоєчасний початок приймання осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

2.7. Для забезпечення ефективної роботи Приймальні, начальник відділу кадрово-правової роботи може залучати працівників Управління до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.

2.8. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок надання звернення про надання безоплатної вторинної допомоги.

2.9 Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні у начальника Управління. Начальник Управління розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень.

 

III. Порядок розгляду звернень громадян

3.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні.

3.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

3.3. Управління, у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.

3.4. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання звернення.

3.5.Управлінню   забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

3.6. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Управління, Управління протягом п'яти календарних днів повинне надіслати це звернення до відповідного органу до компетенції якого належить розгляд порушеного у звернені питання та повідомити про це особу, яка подала звернення.

3.7. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, Управління, зобов'язане роз'яснити особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3.8. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

3.9. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право:

-                     одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;

-                     користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані в Управлінні;

-                     на заохочення начальником Управління за сумлінне виконання своїх обов'язків;

-                     направляти особу до органу, до компетенції якого належить вирішення питання;

-                     начальник Управління , за поданням начальника відділу кадрово –правової роботи може залучати спеціалістів Управління до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.10. Працівники Приймальні зобов'язані:

-               здійснювати прийом   громадян згідно із затвердженим графіком роботи;

-               дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;

-               вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;

-               дотримуватись Конституції України, Закону України "Про безоплатну правову допомогу", інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

-               не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;

-               консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;

-               дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;

-               повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій за погодженням з начальником Управління , у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства;

-               не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;

-               не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3.11. Працівники   Приймальні   згідно із законодавством відповідальні:

-        за якість та повноту наданої правової допомоги;

-        за схоронність   документів,   які   стосуються   діяльності Приймальні.

 

Перший заступник

начальника Управління                                                                  О.Є. Альохіна

 

 

Додаток 1

До Порядку роботи громадської  приймальні з надання  безоплатної правової допомоги

 

ГРАФІК

роботи громадської приймальні з надання безоплатної правової допомоги

 

 

День прийому

Прізвище, ім’я, по батькові працівника

Місце роботи та посада

Час роботи

щопонеділка

Кравченко

Оксана Едуардівна

Начальник відділу кадрово –правової роботи Управління праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради

9-00-12-00

щочетверга

Ромадинова

Ірина Валеріївна

Головний спеціаліст, юрисконсульт відділу кадрово –правової роботи Управління праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради

9-00-12-00

 


 

Перший заступник

начальника Управління                                                                           О.Є. Альохіна

 

 

Додаток 2

До Порядку роботи

громадської приймальні з надання безоплатної правової допомоги

 

ЖУРНАЛ

реєстрації звернень осіб до громадської приймальні з надання безоплатної правової допомоги

 

 

№ з/п

Дата

П.І.Б. працівника, що веде прийом

Прізвище та адреса особи

Суть Звернення

Вирішення з посиланням на нормативно-правові акти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник

начальника Управління                                                                           О.Є. Альохіна