НАКАЗ

№ 01-06/065 від 18.04.2012

Про затвердження Порядків проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Управлінні праці і соціального захисту населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (із змінами), наказу Головного Управління державної служби України від 08.07.2011 року № 164 „ Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, з метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів, -

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради, що додається.
  2. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Управлінні праці і соціального захисту населення, що додається.
  3. Відділу кадрово –правової роботи (Разводовська В.М.) :

Здійснювати організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії відповідно до вимог Порядку.

Наказ довести до відома членів діючої конкурсної комісії під підпис.

  1. Наказ начальника Управління від 28.08.2008 року № 01-06/324-А „Про затвердження Положення про проведення конкурсу та іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування УПСЗН” визнати таким, що втратив чинність.
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Управління Альохіну О.Є.

 

Начальник Управління                                                                                    З.А. Амеліна

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника Управління

18.04.2012 № 01-06/065

 

Порядок

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

Управління праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради

 

Загальні положення

1.Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування п’ятої - шостої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2.Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

3.Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб, наказом начальника Управління утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію перший заступник начальника Управління. До складу конкурсної комісії входять представники відділу кадрово – правової роботи , а також окремих структурних підрозділів Управління.

4.Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

5.Рішення про проведення конкурсу приймається начальником Управління за наявності вакантної посади посадової особи.

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи ;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

7.Особи, які подали необхідні документи до Управління для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи (далі - кандидати).

8. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення Управління про проведення конкурсу в газеті «Обьявлений»;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

Відділ кадрово – правової роботи зобов'язана опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

10.В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) повне найменування Управління із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом кадрово – парової роботи ;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

11.При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття начальником Управління рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку в межах Управління конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

12.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Управління, такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, засвідчені відділом кадрово –правової роботи;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції”;

- копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені відділом кадрово –правової роботи;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою затвердженою МОЗ;

- письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

- копію квітка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), засвідчену відділом кадрово –правової роботи;

Особи, які працюють в Управлінні, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

13.Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

14.Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

15. Відділ кадрово –праової роботи перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи.

16.Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється відділ кадро – правової роботи з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

17.Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в відділі кадрово –правової роботи.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

18.Іспит проводиться конкурсною комісією Управління, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб.

19. Відділ кадрово –правової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

20.Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про засади запобігання та протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та структурного підрозділу.

21.Порядок проведення іспиту та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів та їх структурних підрозділів затверджується начальником Управління.

22.Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

23.Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб.

24.Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в Управлінні і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

25.Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи, оголошується повторний конкурс.

26. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

27.Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається начальнику Управління, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

28.Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається начальнику Управлінні не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

29.Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

30.Рішення про призначення на посаду посадової особи, та зарахування до кадрового резерву приймає начальник Управління на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

31.Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене начальником Управління протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

32.Рішення начальника Управління може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

 

Перший заступник

начальника Управління                                                                                         О.Є. Альохіна


 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника Управління

18.04.2012 № 01-06/065

 

Порядок

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Управлінні праці і соціального захисту населення

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління праці і соціального захисту населення (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Управління праці і соціального захисту населення (далі - конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється відділом кадрово – правової роботи з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління праці і соціального захисту населення ( далі – Управління) та структурного підрозділу.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.7. Порядок проведення іспиту в Управлінні та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та його структурних підрозділів затверджуються начальником Управління , відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті Управління, в якому оголошено конкурс, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання і протидії корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та його структурного підрозділу.

1.10. Питання 1 - 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та його структурних підрозділів, затвердженого начальником Управління .

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та його структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Відділ кадрово –правової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Управління. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання і протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та його структурного підрозділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та його структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

Перший заступник

начальника Управління                                                                                          О.Є. Альохіна

 

 

  

 

 

 

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Управлінні праці і соціального захисту населення


Перелік питань
на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про засади запобігання і протидії корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування(стаття 6).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (стаття 12).

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Класифікація посад посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 14).

10. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15)

11. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14. Оплата праці посадової особи місцевого самоврядування (стаття 21).

15. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

16. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

17. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18)

18. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

Голова конкурсної комісії                            ________________ ______________
(підпис)                                                     (П. І. Б.)

 

Секретар конкурсної комісії                         ________________ ______________
(підпис)                                                     (П. І. Б.)

 

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту                                                                                                      кандидатів на заміщення вакантних                                                                                             посад посадових осіб місцевого                                                                                                   самоврядування в Управлінні праці

                                                                                            і соціального захисту населення

 

 


 

 

Зразок форми екзаменаційного білета

Управління праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова конкурсної комісії

__________________О.Є. Альохіна

"___" ____________ 20__ року


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління та його структурного підрозділу.

 

 

 

  

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Управлінні праці і соціального захисту населення


ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування конкурсною комісією

Управління праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради

від "___" ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 


Голова комісії

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Секретар комісії

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)