УКРАЇНА

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від    21.02.2018   № 114

м. Слов’янськ

Про проведення міського огляду

з охорони праці на території Слов’янської

міської ради

На виконання п.14 Першочергових заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у м. Слов’янську на період 2018-2022 років, Регіональної угоди між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об’єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців на 2011-2012 роки (діє до укладення нової), з метою поліпшення контролю за функціонуванням системи управління охороною праці, створення безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах і організаціях міста, керуючись ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШУЄ:

1. Провести з 01.03.2018 по 31.03.2018 міський огляд з охорони праці на території Слов’янської міської ради.

2. Затвердити:

2.1. Склад міської оглядової комісії з проведення міського огляду з охорони праці (додається).

2.2. Умови проведення міського огляду з охорони праці в 2018 році (додаються).

2.3. Форму показників для підведення підсумків міського огляду з охорони праці (додається).

 

Міський голова                                                                                                                 В.М. Лях

 

ЗАТВЕРДЖУЄ

рішення виконкому

Слов’янської міської ради

від 21.02.2018 № 114

С К Л А Д

міської оглядової комісії з проведення

міського огляду з охорони праці

ПІБ

членів оглядової

комісії

Займана посада

За місцем роботи

У Комісії

Підлісний

Юрій Іванович

Заступник міського голови

Голова Комісії

Лисицька

Ольга Олександрівна

Перший заступник начальника Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради

Заступник голови Комісії

Тарновський Станіслав Віталійович

Головний спеціаліст з охорони праці Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради

Секретар Комісії

Джим

Олена Юріївна

Начальник відділу охорони здоров'я Слов’янської міської ради

Член Комісії

Каліберда

Василь Іванович

Лікар з гігієни праці Слов’янського філіалу ДУ Донецький обласний центр МОЗ України

Член Комісії

(за згодою)

Козубенко

Олена Олексіївна

Начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради

Член Комісії

Сидорович Ольга Михайлівна

В.о. начальника Слов'янського відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування   в Донецькій обл.

Член Комісії

(за згодою)

Святкіна Ірина

Володимирівна

Головний спеціаліст відділу реформування та житлової політики Управління житлово-комунального   господарства Слов’янської міської ради

Член Комісії

Шевченко

Людмила Іванівна

Голова координаційної ради голів профспілкових комітетів підприємств, організацій та установ міста

Член Комісії

( за згодою)

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                               О.А. Огаркова

 

 

 

Начальник Управління                                                                                           О.Є. Альохіна      

ЗАТВЕРДЖУЄ

рішення виконкому

Слов’янської міської ради

від 21.02.2018 № 114

 

У М О В И

проведення міського огляду з охорони праці на території

Слов’янської міської ради в 2018 році

І. Загальна частина

Огляд проводиться на виконання п.14 Першочергових заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у м. Слов’янську на період 2018-2022 років, Регіональної угоди між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об’єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців на 2011-2012 роки (діє до укладення нової).

Мета проведення огляду - поліпшення стану охорони праці, підвищення зацікавленості роботодавців у забезпеченні безпеки праці та функціонуванні системи управління охороною праці на підприємствах міста, доведення стану робочих місць до нормативних вимог охорони праці, повного забезпечення працюючих санітарно-побутовими приміщеннями, засобами колективного та індивідуального захисту, зниження виробничого травматизму та захворюваності, максимального вивільнення працюючих від робіт із шкідливими та важкими умовами праці.

 

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями огляду є:

- широке розгортання творчої ініціативи як окремих працівників, так і колективів бригад, дільниць, цехів, в цілому підприємств щодо подальшого поліпшення здорових та безпечних умов праці на кожному робочому місці;

- зниження рівня виробничого травматизму та випадків професійних захворювань;

- організація роз’яснювальної та організаційно-методичної роботи серед робітників про значення проведення огляду та моральне і матеріальне заохочення учасників, які досягли високих показників.

ІІІ. Умови проведення

Огляд проводиться на підприємствах міста по галузям в період з 01.03.2018 до 31.03.2018 року.

Для керівництва та організації проведення огляду створюються відповідні оглядові комісії:

- на підприємствах, в установах і організаціях - наказами керівників, з узгодженням з профспілковим комітетом (уповноваженим трудового колективу).

Міська оглядова комісія з проведення міського огляду з охорони праці:

-   здійснює огляди з охорони праці з виїздом на підприємства, в установи та організації;

- розглядає протоколи оглядових комісій підприємств, показники огляду з охорони праці за формами, що наведені нижче;

- перевіряє показники з охорони праці, довідки, акти, графіки, діаграми тощо;

- систематизує підсумкові матеріали міського огляду з охорони праці;

- складає переліки підприємств - претендентів на звання переможців міського огляду з охорони праці за основними оглядовими показниками та з окремих досягнень в сфері охорони праці;

- визначає кандидатури на заохочення активних організаторів та виконавців проведення міського огляду з охорони праці.

 

ІV. Підведення підсумків

Переможцями огляду визначаються підприємства, на яких впроваджена система управління охороною праці, не допущено зростання виробничого травматизму в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнуті кращі показники по забезпеченню здорових та безпечних умов праці на виробництві.

При підведенні підсумків огляду на рівні підприємств (об’єднань) присудження призових місць і преміювання переможців (робітників, бригад, ділянок, цехів, тощо) проводиться наказом по підприємству (об’єднанню) на підставі протоколу засідання оглядової комісії підприємства (об’єднання).

Заохочення переможців огляду здійснюється за рахунок коштів підприємств, передбачених на ці цілі, відповідно із затвердженими по підприємству (об’єднанню) умовами огляду.

Умовами огляду, які повинні бути затверджені на підприємстві (в об’єднанні) рекомендовано передбачити:

- кількість призових місць і розміри грошових винагород структурним підрозділам (бригадам, ділянкам, цехам, виробництвам тощо) і окремим робітникам із зазначенням мінімального розміру винагороди;

- заходи морального заохочення робітників (грамоти, дипломи, вимпели, тощо);

- цінні подарунки.

Підведення підсумків огляду на рівні підприємств проводиться оглядовими комісіями відповідних формувань. Підсумки проведення огляду і пропозиції щодо претендентів на зайняття призових місць в міському огляді з охорони праці надаються до 05.04.2018 оглядовій комісії міста.

Підведення підсумків огляду на рівні міста проводиться міською комісією по групам: - промисловість (енергетична, хімічна, машинобудівна, будівництво та виробництво будівельних матеріалів, легка та харчова тощо) 

- транспорт та зв’язок

- газове, житлово-комунальне господарство

- невиробнича сфера (охорона здоров’я, культура, освіта, наука, засоби масової інформації, торгівля, інші галузі)

Призначається по кожній групі перше, друге і третє місце для переможців огляду з врученням:

- Почесних грамот міської ради, подяк міського Голови.

Підведення підсумків огляду передбачає визначення:

1. «Кращого спеціаліста служби охорони праці» підприємств, установ та організацій міста (у кожній групі) з урахуванням стану впровадження на підприємстві системи управління охороною праці, проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, сприяння впровадженню прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного і індивідуального захисту працівників, організації роботи кабінету з охорони праці, організації навчання з питань охорони праці та здійснення контролю за виконанням заходів, передбачених колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

2. «Кращий кабінет охорони праці» за показниками:

№ з/п

Показники

Так, ні

(бали 1-5)

1

Наявність кабінету охорони праці та обладнання його відповідно до вимог СНіП 2.09.04-87 «Адміністративні і побутові будівлі»

 

 

2

Виконання основних завдань кабінету охорони праці підприємства, 

а саме:

 

 

2.1

Проведення організаційної і методичної роботи по навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці і позитивного досвіду по профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань

 

 

2.2

Організація проведення навчання, перевірки знань і інструктажів працівників з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги постраждалим від нещасних випадків, правил поведінки при виникненні аварій, а також спеціального навчання, атестації і переатестації з питань безпеки праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, а також надання відповідної організаційної і методичної допомоги керівникам структурних підрозділів підприємства

 

 

2.3

Організація проведення тематичних занять, лекцій, семінарів і консультацій для працівників перед перевіркою їх знань з питань охорони праці

 

 

2.4

Проведення вступного та інших інструктажів з питань охорони праці зі всіма прийнятими на постійну або тимчасову роботу працівниками

 

 

2.5

Організація пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці на підприємстві шляхом проведення лекцій, бесід, консультацій, оглядів-конкурсів, перегляді кіно і відеофільмів, розповсюдження засобів друкарської і наочної агітації, оформлення інформаційних стендів

 

 

2.6

Сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного і індивідуального захисту працівників

 

 

3

Оснащення кабінету охорони праці:

 

 

3.1

Актами законодавства і державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, директивними, інструктивними і іншими матеріалами, необхідними для проведення навчання, інструктажу і консультування працівників з питань трудового законодавства, безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

 

 

3.2.

Підручниками, навчальними і наочними посібниками і приладдям (плакати, стенди, схеми, макети, моделі, кіно -, відео - і діафільми і інші наочні засоби навчання і інструктажу з безпеки праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки).

 

 

3.3

Технічними засобами навчання (проекційна, аудіо і відеоапаратура, контрольно-навчальні машини, тренажери, комп'ютери, контрольно-вимірювальні прилади і т.п.) і учбовим інвентарем (натурні зразки засобів індивідуального і колективного захисту, прилади і пристрої безпеки і т.п.).

 

 

4

Всього балів

 

 

За допущені порушення у звітному періоді (з 01.01.2017 по 31.12.2017) законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці відзначити в засобах масової інформації підприємства, на яких допущено зріст виробничого травматизму, в рубриці “Дошка не Пошани”.

Матеріали, які будуть надані пізніше 05.04.2018, міською оглядовою комісією з проведення міського огляду з охорони праці не розглядаються.

Підведення підсумків огляду між підприємствами (об’єднаннями) міста проводиться міською комісією шляхом розгляду та перевірки її членами матеріалів, поданих оглядовими комісіями підприємств і затверджуються протоколом оглядової комісії.

Підсумки міського огляду з охорони праці затверджуються протоколом засідання міської комісії по підведенню підсумків огляду з охорони праці.

 

ЗАТВЕРДЖУЄ

рішення виконкому

Слов’янської міської ради

від 21.02.2018 № 114

 

Ф О Р М А

показників для підведення підсумків міського огляду з охорони праці

 

 

( підприємство, організація, установа)

 

Показники

з 01.01.16 по 31.12.16

з 01.01.17 по 31.12.17

+ \ -

1.

Чисельність робітників (чоловік)

 

 

 

2.

Чисельність робітників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, (чоловік)

 

 

 

3.

Стан проведення атестації робочих місць за умовами праці:

- згідно з штатним розписом (кількість робочих місць)

- фактично, згідно діючої атестації

 

 

 

4.

Забезпечено робітників (відсоток до норми):

 

 

 

 

- спецодягом, спецвзуттям

 

 

 

 

- іншими засобами індивідуального захисту

 

 

 

5.

Забезпечення санітарно – побутовими приміщеннями (відсоток до норми)

 

 

 

6.

Загальна кількість нещасних випадків на виробництві:

- всього

- на 1000 працюючих

 

 

 

7.

Кількість смертельних нещасних випадків

 

 

 

8.

Кількість профзахворювань

 

 

 

9.

Втрата робочого часу (людино-днів), у зв’язку з нещасними випадками на виробництві:

- всього

- на 1000 працюючих

 

 

 

10.

Наявність машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, що не відповідають нормативним актам з охорони праці (відсоток до загальної кількості)

 

 

 

11.

Наявність будівель, споруд та інженерних мереж, технічний стан яких не відповідає вимогам безпеки праці (відсоток до загальної кількості)

 

 

 

12

Охоплення працівників навчанням з питань охорони праці, відсоток

 

 

 

13.

Охоплення працівників щорічними медичними оглядами, відсоток

 

 

 

14.

Укомплектованість служби охорони праці (так, ні)

 

 

 

15.

Функціонування системи управління охороною праці, забезпечення комплексності у вирішені завдань з охорони праці (так, ні)

 

 

 

16.

Наявність порушень вимог чинного законодавства про охорону праці (так, ні)

 

 

 

17.

Виділено коштів на охорону праці (тис. грн.)

 

 

 

Керівник підприємства                                                                                           ___________

(підпис) 

Примітка: додається пояснювальна записка про виконання заходів колективних договорів, чинної міської угоди між виконавчим комітетом Слов’янської міської ради, координаційною радою голів профкомів підприємств, організацій, установ міста та міською організацією роботодавців «Співпраця» і впровадженню системи управління охороною праці та безпечною життєдіяльністю на підприємстві.

 

Звернення

 

До керівників підприємств, установ та організацій,

що розташовані на території Слов’янської міської ради.

 

Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради (далі-УСЗН) за дорученням Слов’янської міської ради, просить Вас прийняти участь в проведенні міського огляду з охорони праці, що буде проходити в період з 01.03.2018 до 31.03.2018.

Метою огляду є поліпшення стану охорони праці, забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємствах міста та зниження виробничого травматизму.

Розміщуємо Рішення № 114 від 21.02.2018 Слов’янської міської ради, «Про проведення міського огляду з охорони праці на території Слов’янської міської ради.»

Матеріали про огляд з охорони праці просимо надати до 05.04.2018 з електронної адреси з українським доменом на електронну адресу відділу з питань праці та соціально трудових відносин УСЗН   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , а також на паперових носіях на адресу: вул. Г.Батюка 40 каб.10.