ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 01 жовтня 2014 року № 535

RadaПро затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Для отримання грошової допомоги постраждала чи внутрiшньо перемiщена особа звертається до органу соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї проживання або фактичним мiсцем перебування з вiдповiдною заявою, в якiй зазначає причини необхiдностi надання їй грошової допомоги та реквiзити рахунка, вiдкритого у банкiвськiй установi.

 

До заяви додаються:

-копiя документа, що посвiдчує особу;

-копiя довiдки про присвоєння реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв (крiм фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспортI);

-копiї документiв, що пiдтверджують родиннi стосунки (свiдоцтво про одруження, свiдоцтво про народження дiтей);

-копiя довiдки про взяття на облiк особи, яка перемiщується з тимчасово окупованої територiї України або району проведення антитерористичної операцiї (для зазначеної категорiї осiб);

-медична довiдка про стан здоров’я особи або висновок медико-соцiальної експертизи про встановлення iнвалiдностi (у разi необхiдності).

 

Орган соцiального захисту населення проводить перевiрку щодо отримання особою грошової допомоги ранiше.

У разi коли особа ранiше отримувала грошову допомогу, орган соцiального захисту населення повiдомляє про вiдмову у наданнi грошової допомоги у зв’язку з тим, що така допомога надається лише один раз.