GOV.UA
Державні сайти України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Порядок

складання, подання та розгляду інформаційних запитів в Управлінні праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію (далі –Порядок) в Управлінні праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради (далі-Управління) поширюється на всі інформаційні запити, що отримані Управлінням відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Інформаційний запит – це звернення особи до Управління надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні.

1.3. Інформаційні запити можуть надаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

1.5. Відділ діловодства та контролю за зверненнями громадян Управління відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо розгляду інформаційного запиту та надання консультацій під час оформлення запиту.

 

2. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит подається шляхом заповнення форми письмового запиту на публічну інформацію, затвердженої цим наказом, або в довільній формі та має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умов подання запиту у письмовій формі.

2.2. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник Управління, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

 

3. Реєстрація запитів на публічну інформацію

3.1. Для ведення системи обліку використовується існуюче програмне забезпечення електронного документообігу.

3.2. Всі запити на публічну інформацію, що надходять до Управління, незалежно від форми та способу надходження (поштою, в усній формі, телефоном, факсом, електронною поштою) приймаються та реєструються в електронній системі обліку Управління (далі – система обліку) та у спеціальному журналі обліку інформаційних запитів.

3.3. Реєстрація письмового запиту на інформацію здійснюється шляхом проставляння на ньому реєстраційного номеру та введення запиту до системи обліку. Усні, або отримані електронною поштою, факсом, телефоном, інформаційні запити – шляхом оформлення їх спеціальною карткою (додаток до Порядку) та занесення їх до спеціального журналу обліку інформаційних запитів.

На всіх картках обліку інформаційних запитів (звичайні - у разі письмового запиту), спеціальні (у разі усного запиту) проставляється позначка «П.Ін.».

Для обліку та контролю за надходженням та розглядом інформаційних запитів в Управлінні запроваджується окрема картотека.

3.4. Відділ діловодства та контролю за зверненнями громадян забезпечує ведення системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні Управління, та інформаційних запитів.

 

4. Розгляд запитів на публічну інформацію

4.1. Інформаційний запит після реєстрації негайно передається на розгляд керівництву Управління. Структурний підрозділ та особа, якими буде надаватись відповідь на інформаційний запит, визначаються начальником Управління або його заступниками за напрямками роботи.

4.2. Інформаційний запит має бути розглянутий у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

4.3. Відповіді на інформаційні запити підлягають обов’язковій реєстрації та зберігаються разом із реєстраційною карткою.

4.5. Відповідь на інформаційний запит надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншій формі.

4.6. У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України «Про звернення громадян» в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

5. Плата за надання інформації

5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

5.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

5.2. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк, встановлюється відповідним розпорядженням міського голови в межах граничних норм, визначених Кабінетом Міністрів України.

 

6. Строки розгляду запитів на публічну інформацію

6.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання інформаційного запиту.

6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.5. Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов’язковим погодженням із заступником начальника Управління за відповідним напрямком роботи та повідомленням запитувача.

 

7. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

7.1. Управління має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо :

– не володіє і не зобов’язано відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов`язані з копіюванням або друком;

– не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7.2. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію надається в письмовій формі і має містити:

– прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

– дату відмови;

– мотивовану підставу відмови;

– порядок оскарження відмови;

– підпис.

 

8.Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну інформацію має бути зазначено:

– прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

– дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

– причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

– строк, у який буде задоволено запит;

– підпис.

 

9. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

У разі, якщо Управління не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, Управління зобов’язане направити цей запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 

Завантажити форму письмового запиту на публічну інформацію

 

Управління праці і соціального захисту

населення Слов’янської міської ради

 ________________________________

(ПІБ (або найменування юридичної особи) запитувача)

______________________________

(поштова адреса (місцезнаходження)

______________________________

(контактний телефон)

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

(загальний опис інформації, або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит)

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

 

Відповідь надати (підкреслити обрану категорію):

 

Поштою                                                                    /Вказати поштову адресу/

 

Факсом                                                                          /Вказати номер факсу/

 

Електронною поштою                                                               /Вказати е-mail/

 

В усній формі                                                            /Вказати номер телефону/

 

 

Дата запиту                                                                                 підпис

 

Публічна інформація, якою володіє УПСЗН м. Слов'янська

з/п

Найменування

1

2

1

Закони, укази Президента України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї, рішення обласної ради, інструкції   і методичні   вказівки вищестоящих установ та методичні листи вищих органів що стосуються роботи Управління

2

Річні звіти та пояснювальні записки щодо основної діяльності Управління

3

Документи (аналітичні довідки, огляди, доповідні записки, аналізи) про стан роботи по розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян   Управління

4

Накази начальника Управління з питань основної діяльності

5

Положення про Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради

6

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

7

Плани роботи Управління

8

Кошторис видатків на утримання Управління

9

Документи про розподіл коштів Управлінню по програмам соціального захисту громадян

10

Матеріали щодо вшанування пам`яті жертв голодоморів, масових політичних репресій і примусових виселень

11

Інформація про потребу населення міста   у засобах технічної реабілітації

12

Інформація по укладанню колективних договорів

13

Інформація про заборгованість із заробітної плати

14

Інформація про розміри середньої заробітної плати

15

Моніторинг показників середньомісячної заробітної плати

16

Таблиці виробничого травматизму міста Слов’янськ

17

Правила внутрішнього трудового розпорядку Управління

18

Анкети відвідувачів

19

Документи про хід та підсумки виконання комплексних цільових програм

20

Соціальний паспорт території Слов'янської міської ради

21

Пропозиції громадян, залишені у скриньках для пропозицій

22

Громадська приймальня (результати роботи)

23

Документи (звіти) про виконання рішень, наказів вищих та місцевих органів виконавчої влади з питань погашення заборгованості з заробітної плати та інших соціальних виплат

24

Документи і звіти про виконання діючих норм виробітку

25

Звіт про хід виконання заходів щодо реалізації в місті Слов’янську положень Генеральної угоди (річний)

26

Звіти про виконання в місті Слов’янську положень Регіональної угоди (річні)

27

Звіти про укладання та повідомну реєстрацію колективних договорів

28

Колективні угоди (генеральна, галузеві та регіональні)

29

Правила, положення, інструкції, методичні рекомендації з питань оплати праці та укладання колективних договорів

30

Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та рекомендації (з атестації робочих місць за умовами праці)

31

Розпорядження голови обласної адміністрації та рішення органів місцевого самоврядування з питань охорони праці. Заходи з профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру.

32

Аналіз виробничого травматизму

33

Розпорядження обласної, міської, державних адміністрацій, рішення органів місцевого самоврядування з питань погашення заборгованості із заробітної плати     збанкрутілих та ліквідованих підприємств агропромислового комплексу за станом на 01 січня 2004 року

34

Звіти про хід виконання в м. Слов’янську положень Галузевої угоди між Міністерством праці та соціальної політики України та профспілками працівників соціальної сфери України і працівників державних установ України

35

Звіт про контингент отримувачів всіх видів допомог, компенсаційних виплат та осіб , які мають право на пільги

36

Накази, вказівки, методичні листи, роз’яснення   МП та СПУ, Головного управління праці та соціального захисту з питань соціального обслуговування населення