GOV.UA
Державні сайти України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНШІ ПОСЛУГИ

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ
  • КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ

   Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством.

   Право на альтернативну службу мають  громадяни   України,  якщо  виконання  військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

  • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ

   У паперовій формі  призовник   подає такі документи:

   – письмову заяву у довільній формі про направлення на альтернативну (невійськову) службу  із зазначенням  мотивів  неможливості  проходження строкової військової  служби;

             - документи, що   підтверджують   істинність   його  релігійних переконань;

   - довідки з місця роботи чи навчання;

   - витяг з рішення призовної  комісії;

   - інші документи у разі потреби.

   До заяви додаються копії:

   - паспорта  громадянина з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації (1,2,11 сторінки);

   - документа про присвоєння реєстраційного номера;

   - документа про освіту;

  • ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

   Не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду проведення призову на строкову військову службу, особисто подають до  місцевої комісії сприяння організації  альтернативної (невійськової) служби  за місцем проживання.

  • ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПРАВА ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ

   На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення.

   Рішення про направлення громадянина на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори приймається Комісією у разі встановлення істинності релігійних переконань і видається заявникові.

  • ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

   Підставою для відмови громадянину в направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на військові збори є:

   – несвоєчасне  подання заяви про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори;

   – відсутність  підтверджень щодо істинності релігійних переконань;

   - неявка громадянина без поважних причин за викликом до міської комісії сприяння організації альтернативної (невійськової) служби (далі- Комісія) для розгляду його заяви про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори.

   Відмова у направленні на альтернативну службу з інших причин, забороняється.

   Про відмову у направленні на альтернативну службу Комісія сповіщає громадянина у письмовій формі.

  • СТРОК ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ

   Строк альтернативної служби у півтора рази перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утвореннях відповідно до Законів України військових формуваннях і складає 27 місяців. Для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, строк альтернативної служби у півтора рази перевищує строк військової служби,  встановлений для осіб, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень і складає 18 місяців.

   Час перебування громадянина на  альтернативні службі зараховується до його страхового стажу. Цей стаж також зараховується до безперервного стажу роботи і стажу роботи за спеціальністю за умови, якщо громадянин не пізніше ніж протягом трьох календарних місяців після звільнення з альтернативної служби приступить до роботи.

   ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ

   Громадяни проходять альтернативну службу відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991№1975-XII зі змінами, Положення про порядок проходження альтернативної служби, яке затверджено Кабінетом Міністрів України від 10.11.1999  №2066 зі змінами та іншими нормативно-правовими актами України.

   Конкретне місце проходження альтернативної служби визначається Комісією.

   ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ

   Альтернативна служба достроково припиняється у разі:

   Призову громадянина на строкову військову службу за власним бажанням;

   Визнання громадянина непридатним за станом здоров’я для подальшого проходження військової служби  на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

   Виникнення у громадянина права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, передбаченого законодавством про військовий обов’язок і військову службу;

   Засудження громадянина до позбавлення волі;

   Порушення вимог статті 8 цього Закону:

   Ст.8  Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має  права:

   Ухилятися від проходження альтернативної служби;

   Брати участь у страйках;

   Займатися підприємницькою діяльністю;

   Навчатися в закладах освіти, крім середніх або вищих закладів освіти з вечірньою або заочною формами навчання;

   Відмовлятися від місця проходження альтернативної служби, визначеного Комісією

  • ПРИПИНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ

   Альтернативна (невійськова) служба припиняється у разі закінчення строку її проходження  або достроково за рішенням Комісії.

   Рішення Комісії щодо дострокового  припинення альтернативної служби є обов’язковим як для власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, так и для громадянина.

  • КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ НРОМАДЯНАМИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ

   Контроль за  організацією альтернативної служби здійснюється Комісією.

   Контроль за додержанням власниками підприємств, установ та організацій або уповноваженими ним органами законодавства про працю під час проходження громадянами України альтернативної здійснюється центральним органом виконавчої     влади у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

  • АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ

   Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу від 12.12.1991 №1975-XII (зі змінами), «Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби», затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 №2066, постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 №409 «Про внесення змін до Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби»

 • ПОВІДОМНА РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ УГОДИ
  • КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

   Підприємства,  установи, організації незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

   Отримувач послуги  подає такі документи:

   примірник  колективного договору (угоди) разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

   Сторони територіальної угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення цієї угоди.

  • ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

   Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективного договору (угоди) повертати на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів).

  • ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ

   Безоплатно.

  • СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

   Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження  колективного договору (угоди) до реєструючого органу.

  • МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)

   Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію колективний договір (угоду).

  • АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

   Кодекс законів України про працю (глава II) від 10.12.1971 №332-VIII

   Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР

   Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 №3356-XII

   Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів»